Ο Θεσμός

Τι είναι o Διαγωνισμός Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης;

Το 2022 διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα “Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης” για το Δημόσιο Τομέα με σύνθημα «Μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά, αλλάζουμε την Ελλάδα». Ο θεσμός βρήκε ευρεία απήχηση και σηματοδότησε τη νέα εποχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Το 2023 διοργανώνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με γνώμονα την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και γενικότερα η ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται κατωτέρω καθώς και στα κριτήρια συμμετοχής.

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός;

Ο διαγωνισμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης απευθύνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β΄ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα κριτήρια συμμετοχής.

Ποιος τα διοργανώνει;

Αρμόδια υπηρεσία για την οργάνωση του Διαγωνισμού των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία συνεπικουρείται για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Θεματικές και Κατηγορίες Βραβείων

Τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης επιμερίζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης της αυτοδιοίκησης ή της δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένων και του τομέα προστασίας του πολίτη και εν γένει ασφάλειας των πολιτών,
  • Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες για την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό, την ναυτιλία, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την προστασία του καταναλωτή, τη δημοσιονομική και φορολογική πολιτική και εν γένει ιδέες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση της γραφειοκρατίας προς επιχειρήσεις,
  • Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες για την υγεία, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των ευπαθών ομάδων, την οικογενειακή ή δημογραφική πολιτική, την ισότητα των φύλων και εν γένει ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας της δημόσιας υγείας,
  • Παιδεία και Πολιτισμός, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και
  • Ασφάλεια Πολίτη, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες  που προάγουν ή και ενισχύουν την ασφάλεια του πολίτη.

Οι θεματικές ενότητες αποφασίζονται κατ΄έτος από τον Διοργανωτή και δύνανται να αντικατοπτρίζουν τομείς πολιτικής, θεματικές κατηγορίες, δημόσιες πολιτικές και εν γένει ένα σύνολο συναφών ενεργειών και δράσεων.

Κάθε θεματική ενότητα βραβείων επιμερίζεται σε δύο (2) υποκατηγορίες ως εξής: (α) Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα, στην οποία βραβεύονται οι ιδέες που βρίσκονται είτε σε παραγωγική είτε σε δοκιμαστική λειτουργία από φορείς και οργανισμούς του δημοσίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μέχρι πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στον οικείο διαγωνισμό και (β) Καλύτερη Νέα Ιδέα, στην οποία βραβεύονται οι ιδέες που βρίσκονται σε στάδιο σύλληψης ή πειραματικό στάδιο, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε παραγωγική ή δοκιμαστική λειτουργία. Σε κάθε υποκατηγορία, βραβείο απονέμεται στις δύο (2) πρώτες διακριθείσες προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν για το σκοπό αυτό χρηματικό έπαθλο το οποίο καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τι είναι η Ειδική Τιμητική Διάκριση

Στο πλαίσιο των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να αποδοθεί και Ειδική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: (α) Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημοσίου Υπαλλήλου ή Λειτουργού, με εξαιρετικά σημαντική προσφορά στα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και (β) Ειδική Τιμητική Διάκριση Ιδιώτη, στην οποία βραβεύονται ιδέες ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες ή έχουν χρησιμοποιήσει δεδομένα της δημόσιας διοίκησης για να αναπτύξουν εφαρμογές με επιτυχία. Οι ειδικές τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.