Συχνές ερωτήσεις

Όχι η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Ναι, o Διαγωνισμός Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης απονέμει βραβεία στις 2 πρώτες διακριθείσες προτάσεις, σε κάθε μία από τις 2 υποκατηγορίες (Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας και Καλύτερης Νέας Ιδέας), από κάθε μία από τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:
 • (α) Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη
 • (β) Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
 • (γ) Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις
 • (δ) Παιδεία και Πολιτισμός
 • (ε) Ασφάλεια του Πολίτη
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης απονέμεται η Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε δύο υποκατηγορίες (Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημοσίου Υπαλλήλου ή Λειτουργού και Ειδική Τιμητική Διάκριση Ιδιώτη).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα www.digitalawards.gov.gr.
Όχι, όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης.
H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 15η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.
Όχι. Η αίτηση που δεν υποβάλλεται / οριστικοποιείται διαγράφεται οριστικά μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η τεκμηρίωση της πρότασης θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής κατευθύνσεις:

 • Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης μαζί με τα οφέλη που απορρέουν από αυτή (έως 1.000 λέξεις).
 • Πεδίο Εφαρμογής: Παρουσίαση του οργανισμού και του διοικητικού συστήματος μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ή αναπτύσσεται η πρόταση. Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδέα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί (έως 1.000 λέξεις).
 • Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης και των τεχνικών λεπτομερειών της. Αναφορά αν έχει ήδη υλοποιηθεί ή πώς προτείνεται η υλοποίηση της (έως 1.000 λέξεις).
 • Τεκμηρίωση της καινοτομίας/ πρωτοπορίας της πρότασης, καθώς επίσης και του προβλήματος ή της ανάγκης που καλείται να αντιμετωπίσει (έως 1.000 λέξεις).
 • Παρουσίαση της πρότασης μέσω εργαλείου ανάλυσης τύπου SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
 • Παρουσίαση Εκτίμησης Κόστους και χρόνου Υλοποίησης.
 • Τεκμηρίωση Οφέλους.
 • Εκτίμηση οργανωτικών, διοικητικών και νομικών προσαρμογών που μπορεί να απαιτηθούν.
Μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφα και φωτογραφίες που κατά την κρίση σας τεκμηριώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρότασή σας και λειτουργούν συμπληρωματικά με τα ζητούμενα που αφορούν στην τεκμηρίωση της πρότασης.
Σύμφωνα με την παρ.30 του άρθρου 2 του Ν.4310 /2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014) με θέμα «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.» η καινοτομία ορίζεται ως εξής: «Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής νέα ή βελτιωμένη μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής».
Σε κάθε υποκατηγορία, βραβείο απονέμεται στις δύο (2) πρώτες διακριθείσες προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν για το σκοπό αυτό χρηματικό έπαθλο το οποίο καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.