Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου του Διαγωνισμού Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου εξηγεί πώς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως φορέας διοργάνωσης του θεσμού των βραβείων (εφεξής «Φορέας Διοργάνωσης» σύμφωνα με τον αναφερόμενο στους Όρους Συμμετοχής ορισμό), συλλέγει, χρησιμοποιεί και μοιράζεται τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση του. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο (δείτε την ενότητα "17. Επικοινωνία με το Υπουργείο" παρακάτω). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται ανά χρονικά διαστήματα. Οφείλετε να συμβουλεύεστε τακτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για να ενημερώνεστε για τις αλλαγές (δείτε την ενότητα "16. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου" παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες). Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ισχύει για τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού www.digitalawards.gov.gr και είναι προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε συσκευής περιήγησης. Επίσης, η παρούσα πολιτική ισχύει και για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την απονομή των βραβείων και την καταβολή των χρηματικών επάθλων. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του δικτυακού τόπου/πλατφόρμας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής, είτε απευθείας είτε μέσω παραπομπής από άλλο δικτυακό τόπο του Φορέα Διοργάνωσης, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου όπως εκτίθεται παρακάτω και ότι δεσμεύεστε από αυτήν.

1. Ο Δικτυακός Τόπος www.digitalawards.gov.gr

Τα Digital Awards είναι ένας νέος διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει ως σκοπό την απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Με την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων και τη συγκατάθεσή σας στους Όρους Συμμετοχής, καθώς και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν εγκύρως την ηλεκτρονική αίτηση. Η εγγραφή ως Χρήστη από νομικό πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να κατονομάζεται ειδικά.

Κατά την εγγραφή, οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ακριβείς, έγκυρες, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες και να φροντίζουν για τη διαρκή ενημέρωσή τους. Ειδικότερα, οι Χρήστες πρέπει να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στην παράγραφο 5 της παρούσας πολιτικής. Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση, οι Χρήστες υπεύθυνα δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και ενημερωμένα. Ο Χρήστης δύναται να διορθώσει την αίτησή του μόνο εφόσον δεν την έχει υποβάλλει οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής υποβολής, δύνανται να συμπληρώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: digital.awards@mindigital.gr, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική αίτηση από τον Φορέα Διοργάνωσης.

Ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία εγγραφής που περιέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί ο διαγωνισμός και ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών της πλατφόρμας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στους Όρους Συμμετοχής της.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εδρεύει στην οδό Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα, Ελλάδα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου με σκοπό την επεξεργασία τους για την επίτευξη του σκοπού του διαγωνισμού και συμμορφώνεται με τις διατάξεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του εθνικού νομικού πλαισίου.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Οfficer – DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως ακολούθως:

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου ΤΚ: 101 63, Καλλιθέα E-mail: dpo@mindigital.gr

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου για την άσκηση των προβλεπόμενων στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία δικαιωμάτων του όπως αυτό της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας και της εναντίωσης.

Ο επισκέπτης δικαιούται να αναφερθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου.

3. Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου καλύπτει τις πληροφορίες που ο Φορέας Διοργάνωσης μπορεί να συλλέγει ή να λαμβάνει μέσω οποιουδήποτε δικτυακού τόπου, εφαρμογής, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλατφόρμας ή εργαλείου, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης ή χρήσης τους, ακόμη και μέσω κινητών συσκευών.

Το απόρρητο σας είναι σημαντικό για τον Φορέα Διοργάνωσης και έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες από ό,τι είναι απαραίτητο για να διεκπεραιωθεί ο διαγωνισμός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Φορέας Διοργάνωσης εκτιμά την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον διαγωνισμό, γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιεί προσεκτικά και με ευαισθησία τις πληροφορίες/δεδομένα που παρέχετε υποβάλλοντας την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα συλλέγονται κατά την εγγραφή ενός Χρήστη στον δικτυακό τόπο.

4. Συλλογή δεδομένων

Ο Φορέας Διοργάνωσης μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες (που ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα) από εσάς ή/ και από οποιαδήποτε συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων), όπως το όνομά σας, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Για παράδειγμα, συλλέγει τις πληροφορίες που δίνονται, όταν:

  • χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο,
  • εγγράφεστε στην πλατφόρμα για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση,
  • επικαιροποιήσετε ή προσθέσετε πληροφορίες στα προσωπικά δεδομένα σας.

Μπορείτε προαιρετικά να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο αν επιλέξετε να μην τις παραχωρήσετε, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλο τρόπο.

Ενδέχεται ο Φορέας Διοργάνωσης να μπορεί επίσης να συλλέξει άλλες πληροφορίες, αυτόματα, χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

• πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγράμματος περιήγησης. • πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων διαστάσεων οθόνης, μάρκας συσκευών και μοντέλων. • τον χρόνο που αφιερώνετε στην πλατφόρμα, τα κλικ στον δικτυακό τόπο και άλλα ανώνυμα δεδομένα περιήγησης. • άλλα συγκεντρωτικά στοιχεία.

5. Πεδία ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο θεσμό των βραβείων

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία καλούνται να συμπληρώσουν τα κάτωθι υποχρεωτικά πεδία της αίτησης:

Σε ειδικά πεδία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι προχωρούν στις κάτωθι ενέργειες, προκειμένου να καταχωρίσουν την πρόταση τους. Σε πρώτο στάδιο, δημιουργούν Προφίλ Χρήστη, στο οποίο καταχωρούν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και καταχωρούν κατ’ επιλογή φωτογραφία μεμονωμένου συμμετέχοντος ή εκπροσώπου συλλογικής πρότασης. Περαιτέρω, προχωρούν σε καταχώρηση τίτλου συνεργασίας, καθώς και τομέα εφαρμογής της πρότασης. Σε επόμενο πεδίο, ορίζεται το ονοματεπώνυμο, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οριζόμενου εκπροσώπου επικοινωνίας.

Αναφορικά με την υποβολή προτάσεων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταχωρίσουν σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία της πλατφόρμας τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη, χώρα, βαθμίδα εκπαίδευσης, ιδιότητα απασχόλησης, προεπιλογή εγγραφής στην πλατφόρμα και βιογραφικό σημείωμα.

6. Σκοπός της συλλογής δεδομένων

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου του θεσμού www.digitalawards.gov.gr σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται από το σύστημα. Σκοπός της συλλογής των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του διαγωνισμού και της αξιολόγησης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των υποβαλλόμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συμπληρωμένα πεδία. Τα μέλη της Επιτροπής που θα τις αξιολογήσουν, δεσμεύονται με εχεμύθεια ως προς τα προς αξιολόγηση στοιχεία που τίθενται υπόψη τους.

Ο Φορέας Διοργάνωσης χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα ο διαγωνισμός, να επικοινωνήσει μαζί σας, να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις απέναντι σας και να σας προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία στον δικτυακό τόπο των βραβείων.

Ο Φορέας Διοργάνωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, για να επεξεργαστεί την εγγραφή σας ως Χρήστη και να διαχειριστεί οποιοδήποτε σχετικό σας αίτημα αναφορικά με τα βραβεία. Όπου ενδείκνυται, ο Φορέας Διοργάνωσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα ερωτήματα, τα σχόλια ή /και τις απαιτήσεις σας.

Η ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται πάντοτε στο μέτρο που κρίνεται αναγκαία ή κατάλληλη, ενώ παράλληλα ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αποτυπώνονται στον Κανονισμό: (α) απαραίτητη ή κατάλληλη επεξεργασία βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, (β) απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (γ) συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση, (δ) ανταπόκριση στις συμβατικές μας υποχρεώσεις, (ε) ανταπόκριση σε αιτήματα ή απαιτήσεις δημοσίων, θεσμικών ή/ και εθνικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών απαιτήσεων ασφαλείας και της επιβολής του νόμου) και ιδιωτών, (στ) υποχρέωση που απορρέει από τους Όρους Συμμετοχής του Δικτυακού μας Τόπου, (ζ) προστασία των δραστηριοτήτων μας, (η) προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας, των Μελών/Χρηστών ή και τρίτων, (θ) για την επιδίωξη διαθέσιμων ενδίκων μέσων ή/και περιορισμός της ζημίας, (ι) για την αποτροπή δραστηριότητας που μπορεί κριθεί επικίνδυνη, παράνομη, ανήθικη, και τέλος (ια) επεξεργασία στη βάση της συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Πολιτική ασφάλειας

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του Ιστοτόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Ο Φορέας λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρ’όλο που ο Φορέας κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του Φορέα, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει ο Φορέας ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού του Ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενο του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζεται με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό τον Ιστότοπο.

Ο Φορέας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα του ιστότοπου με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών και μη δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή συνεργάτες ή από προμηθευτές του Φορέα που δεσμεύονται έναντι του Φορέα με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών και μη δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

8. Δικαίωμα Διαγραφής - Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Φορέα Διοργάνωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με e-mail στη διεύθυνση: digital.awards@mindigital.gr, εκφράζοντας την επιθυμία σας να διαγραφείτε από τις λίστες αποδεκτών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φορέα Διοργάνωσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερωτικούς σκοπούς, ακολουθείστε τις οδηγίες διαγραφής που βρίσκονται σε κάθε e-mail ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

9. Κοινή χρήση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο www.digitalawards.gov.gr μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (β) για τη συμμόρφωση με κάποια εκ του νόμου διαδικασία ή/και τις έννομες ή συμβατικές μας υποχρεώσεις, (γ) σε περίπτωση αιτήματος ή απαίτησης δημόσιας, εθνικής ή/και κυβερνητικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών απαιτήσεων ασφαλείας και επιβολής του νόμου) ή/και ιδιώτη, (δ) για την επιβολή των Όρων του Φορέα Διοργάνωσης, (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων του Φορέα Διοργάνωσης, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας ή/και της περιουσίας, του Φορέα Διοργάνωσης ή/και των Επισκεπτών/Χρηστών ή/και τρίτων, (ζ) για τη χρήση των διαθέσιμων ένδικων μέσων ή τον περιορισμό της βλάβης που μπορεί να υποστεί, (η) για την αποτροπή ή/και τη λήξη δραστηριότητας που μπορεί να θεωρηθεί παράνομη, ανήθικη ή επικίνδυνη και, τέλος (θ) στη βάση της συναίνεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

10. Διατήρηση δεδομένων

Ο Φορέας Διοργάνωσης θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης ή επιτρέπεται από το νόμο ή ένα υποκείμενο δεδομένων ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα της οριστικά υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και των συνημμένων των οριστικώς υποβληθέντων προτάσεων διατηρούνται ως έχουν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και μετά το πέρας αυτής της περιόδου διαγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί (πρόχειρες) διαγράφονται από την πλατφόρμα.

11. Τρίτα Μέρη

Ο Φορέας Διοργάνωσης δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για την τήρηση απορρήτου, τα δεδομένα ή άλλες πρακτικές εχεμύθειας οποιωνδήποτε τρίτων (εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων που εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε δικτυακό τόπο ή υπηρεσία στην οποία ενδέχεται να παραπέμπει ο δικτυακός τόπος. Η αναφορά ενός υπερσυνδέσμου (hyperlink) στον δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αποδοχή του περιεχομένου του εν λόγω δικτυακού τόπου ή της εν λόγω Υπηρεσίας από τον Φορέα Διοργάνωσης. Κάθε τρίτο μέρος δεσμεύεται από τις δικές του Πολιτικές Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

12. Θέματα ασφαλείας

Οι πληροφορίες που συλλέγει ο Φορέας Διοργάνωσης αποθηκεύονται με τη χρήση και τον σχεδιασμό διαδικασιών και πρακτικών ασφαλείας με σκοπό την προστασία από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από αυτό.

13. Χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους

Εάν είσαστε κάτω των 18 ετών, οφείλετε να ενημερώσετε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στον δικτυακό τόπο.

14. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Ο Φορέας Διοργάνωσης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η νομική βάση του Φορέα Διοργάνωσης για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται κατά περίπτωση από τα εν λόγω δεδομένα και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγει. Ωστόσο, κατά κανόνα ο Φορέας Διοργάνωσης θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για εσάς μόνο όταν είναι: απαραίτητα για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ των Χρηστών και του Φορέα Διοργάνωσης (για παράδειγμα, για τη συμμετοχή στο θεσμό των βραβείων και για να αναγνωρίσει ή/και να επαληθεύσει την ταυτότητα σας ώστε να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο και την πλατφόρμα), αναγκαία για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις εκ του νόμου, αναγκαία για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του Φορέα Διοργάνωσης χωρίς παράλληλα να υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας, και/ή όπου υπάρχει η νομική βάση της συγκατάθεσής σας.

Στην περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους έννομου συμφέροντος του θεσμού των βραβείων, οι λόγοι αυτοί θα αφορούν ενδεικτικά: στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτυακού τόπου, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού των βραβείων, ή / και στη διαχείριση της σχέσης και της επικοινωνίας μαζί σας. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι λόγοι και, αν χρειαστεί, θα ενημερωθείτε σαφώς και εγκαίρως, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, σχετικά με αυτούς.

Αν ο Φορέας Διοργάνωσης σας ζητήσει να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση με κάποια νόμιμη απαίτηση ή/και τη σύναψη σύμβασης, θα σας το καταστήσει σαφές κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και θα σας ενημερώσει για την αναγκαιότητα ή μη της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων (καθώς και των ενδεχόμενων συνεπειών εάν δεν παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων προς επεξεργασία όπως περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στον θεσμό των βραβείων και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου.

Ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών του διαγωνισμού, για παράδειγμα για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική οργάνωση του θεσμού των βραβείων ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Όταν δεν υφίσταται αυτή η ανάγκη, ο Φορέας Διοργάνωσης θα προβεί άμεσα στη διαγραφή ή ανωνυμοποίηση τους ή αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό (για παράδειγμα, επειδή τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσει με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα και θα τα απομονώσει από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή τους.

Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση επί της οποίας ο Φορέας Διοργάνωσης συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Φορέα Διοργάνωσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 17.

15. Τα δικαιώματα σας

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 17. Επικοινωνία με τον Φορέα Διοργάνωσης παρακάτω:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης ή αίτησης διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν βασίζονται στα έννομα συμφέροντά σας ανεξάρτητα από το δικαίωμά σας να αρνηθείτε πολιτικές άμεσης εμπορικής προώθησης.
  • Το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Φορέα Διοργάνωσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Το δικαίωμα εξαίρεσης από επικοινωνίες άμεσης εμπορικής προώθησης που μπορεί να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "unsubscribe" ή "opt-out" που εμπεριέχεται στα ενημερωτικά e-mail που σας στέλνει τον Φορέα Διοργάνωσης. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές εμπορικής προώθησης, επικοινωνήστε με τον Φορέα Διοργάνωσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 17.
  • Αν ο Φορέας Διοργάνωσης έχει συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεση σας, τότε έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας διεξήχθη πριν από την απόσυρση της ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν βασιζόμενα σε νόμιμους λόγους επεξεργασίας διαφορετικούς από τη συγκατάθεση.
  • Το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων του τόπου σας.

Ο Φορέας Διοργάνωσης αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματα που λαμβάνει από άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Εάν προκύψουν αλλαγές ή ανακρίβειες στις προσωπικές σας πληροφορίες, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Φορέα Διοργάνωσης εγκαίρως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου www.digitalawards.gov.gr σχετικά με τέτοιες αλλαγές, ώστε τα αρχεία του Φορέα Διοργάνωσης να ενημερώνονται ή/και να διορθώνονται.

16. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε, όποτε κρίνεται αναγκαίο, αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Ανατρέξτε στην ημερομηνία που βρίσκεται στην κορυφή αυτής της σελίδας για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα ζητάμε τη συγκατάθεση σας για να προβούμε σε αυτές τις αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου θα ανακοινωθούν από τον Φορέα Διοργάνωσης δημοσιεύοντας μια τροποποιημένη εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου στον δικτυακό τόπο των βραβείων. Αφού αναρτηθεί στον οικείο δικτυακό τόπο, η νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου θα τίθεται αμέσως σε ισχύ.

17. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την απονομή των βραβείων και την καταβολή των χρηματικών επάθλων

Ο Φορέας Διοργάνωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει, επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του δικτυακού τόπου www.digitalawards.gov.gr καθώς και να συλλέξει επιπρόσθετα στοιχεία για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και της καταβολής των χρηματικών επάθλων. Ειδικότερα, δύναται να χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα δεδομένα για την ανάδειξη των βραβευθέντων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των βραβευθεισών προτάσεων και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών δημοσιότητας για την απονομή των βραβείων, την ευρύτερη προβολή του θεσμού και της καταβολής των χρηματικών επάθλων. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διοργάνωσης, για λόγους ενημέρωσης τόσο των συμμετεχόντων (π.χ. μήνυμα στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν), όσο και του κοινού ενδέχεται να δημοσιεύσει το όνομα και την ιδιότητα των βραβευθέντων και στοιχεία των βραβευθεισών προτάσεων σε εκδηλώσεις, σε ψηφιακά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται πάντοτε στο μέτρο που κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη για τους ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω (βλ. και άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ και γ΄ ΓΚΠΔ) και παρέχεται στο πλαίσιο της άσκησης εκ του νόμου αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπευθύνου επεξεργασίας που διεξάγει τον διαγωνισμό βραβείων βάσει του ν. 4727/2020 και του άρθρου 6 παρ. 1 και παρ. 3 του ΓΚΠΔ. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του Διαγωνισμού Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

18. Επικοινωνία με το Υπουργείο (Φορέα Διοργάνωσης)

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Φορέα Διοργάνωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση digital.awards@mindigital.gr, εκθέτοντας λεπτομερώς ό,τι σας απασχολεί και θα προσπαθήσει εγκαίρως να επιλύσει το πρόβλημα σας αποτελεσματικά.