Η διαδικασία

Πληροφορίες Συμμετοχής

Ο Διαγωνισμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, είναι ετήσιος και έχει ως σκοπό την απονομή των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, για φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμπεριληφθούν κι άλλες ενότητες δράσεων που αποσκοπούν στην παρουσίαση, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση ή ενημέρωση του δημοσίου τομέα ή των πολιτών σε θέματα που άπτονται της ψηφιακής πολιτικής της χώρας όπως: παρουσιάσεις στρατηγικής, ενημέρωση για σημαντικά θέματα της ψηφιακής πολιτικής, εκθέσεις ιδεών και καινοτόμων πολιτικών από φορείς, ομιλίες σημαινόντων προσώπων και άλλα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τη σχετική Νομοθεσία (Ν. 4727/2020) την Υπουργική Απόφαση και την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία έχουν:

  • Μεμονωμένα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι λειτουργοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β΄ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.
  • Ομάδες υπαλλήλων (όχι πάνω από 7 συμμετέχοντες) που προέρχονται από: α) οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και άνω, (β) συμπράξεις υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω για περιπτώσεις διυπηρεσιακών συνεργασιών ή (γ) συμπράξεις μεμονωμένων υπαλλήλων διαφορετικών φορέων/υπηρεσιών/οργανικών μονάδων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή πρόταση. Στις περιπτώσεις αυτές, την αίτηση την υποβάλει συντονιστής-εκπρόσωπος της πρότασης ο οποίος συμφωνείται από τα μέλη της ομάδας και ο οποίος θα αποτελεί και πρόσωπο επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Στις περιπτώσεις ομαδικής συμμετοχής, μετά τη λήξη της διορίας υποβολής προτάσεων, δεν επιτρέπεται να προστεθούν επιπλέον άτομα ως μέλη ομάδας και στις περιπτώσεις ατομικής συμμετοχής δεν επιτρέπεται να προστεθούν άτομα και να μετατραπεί η ατομική συμμετοχή σε ομαδική.
  • Ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
  • Κάθε συμμετέχων ή ομάδα συμμετεχόντων, δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο ή /και την ομάδα, ανήκει δε αποκλειστικά σε αυτόν ή/και την ομάδα και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της, καθώς επίσης και ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το εμπρόθεσμο και την ορθότητα των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των  δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από αυτές. Ειδικότερα, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής, ουδεμία ευθύνη φέρει επί των ανακριβώς δηλωθέντων στοιχείων, διατηρώντας το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιοδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
  • Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
  • Οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις συμμετοχής, πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία αξιολόγησης και μέλη

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων και η συγκρότηση πίνακα επιτυχόντων ανά κατηγορία βραβείων, πραγματοποιείται από επταμελή (7) Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο και αποτελείται από τους εξής: (α) ένα μέλος ΔΕΠ συναφούς αντικειμένου, το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρος, (β) ένα Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως μέλος, (γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ως μέλος, (δ) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως μέλος, (ε) έναν εκπρόσωπο της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ως μέλος, (στ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υποδεικνύεται από το Γενικό Γραμματέα ως μέλος και (ζ) ένα μέλος προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.