Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.digitalawards.gov.gr επί του οποίου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει και διατηρεί τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό - ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων - αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και διατίθεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου στους χρήστες/επισκέπτες, σύμφωνα με τις επιμέρους οριζόμενες άδειες. (Copyright 2022 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. All rights reserved).  

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Η ανάπτυξη του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη εργασία του Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο υποστηρίζει τεχνικά και συντηρεί το Πληροφοριακό Συστήμα για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων. Το λογισμικό του δικτυακού τόπου έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ, το οποίο και διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα (Copyright 2022 EKT. All rights reserved).

Κάποια από τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοικτές και ελεύθερες.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες που προσδιορίζονται από τις επιμέρους οριζόμενες σχετικές επισημάνσεις. Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

Πριν την οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να ελέγχεται το είδος της επιλεγμένης άδειας από τον κάτοχο του copyright.