Όροι συμμετοχής

1. Γενικά

Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ως σκοπό την απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ο δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.digitalawards.gov.gr προσφέρει τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής: Όροι Συμμετοχής), οι οποίοι και αποτελούν τη «σύμβαση» μεταξύ του Χρήστη/Επισκέπτη (εφεξής: Εσείς) και του δικτυακού τόπου. Ως Χρήστες/Επισκέπτες, οφείλετε να μελετήσετε προσεκτικά και να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο μόνο εφόσον συμφωνείτε και συναινείτε με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στο σύνολό τους. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του δικτυακού τόπου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής, είτε απευθείας είτε μέσω παραπομπής από άλλο δικτυακό τόπο του Φορέα Διοργάνωσης (www.mindigital.gr), για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους Όρους Συμμετοχής όπως εκτίθενται παρακάτω και ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

Οι Όροι Συμμετοχής αποτελούν αποκλειστική και μοναδική συμφωνία μεταξύ κάθε Χρήστη/Επισκέπτη και του δικτυακού τόπου και διέπουν ολόκληρο τον δικτυακό τόπο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή/και προφορικής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη/Επισκέπτη και του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος ανήκει, λειτουργεί και παρέχεται από τον Φορέα Διοργάνωσης και υπόκειται στους Όρους Συμμετοχής όπως εκτίθενται παρακάτω.

Ειδικότερα, ο Φορέας Διοργάνωσης επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στις πολιτικές μας όπως παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο και συγκεκριμένα στους Όρους Συμμετοχής και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση σας, το περιεχόμενο αυτών των Όρων Συμμετοχής, ανάλογα με τις περιστάσεις. Παρακαλείστε να τους μελετήσετε προσεκτικά, καθώς και να τους επισκέπτεστε συχνά για να ενημερώνεστε για κάθε επικαιροποίηση τους. Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων Συμμετοχής, αυτοί θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο. Ο Φορέας Διοργάνωσης θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους Όρους Συμμετοχής με banner ειδοποίησης στην αρχική σελίδα. Επισημαίνεται ότι, με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση του δικτυακού τόπου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής, είτε για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους Όρους Συμμετοχής, όπως εκτίθενται στο παρόν και ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Συμμετοχής, τότε θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως την περιήγηση ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οποιεσδήποτε αλλαγές έγιναν μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν θα σας επηρεάσουν, εκτός αν απαιτείται εκ του νόμου.

2. Ορισμοί

"Χρήστης" ορίζεται κάθε πρόσωπο που εγγράφεται στον δικτυακό τόπο και έχει δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον διαγωνισμό.

"Επισκέπτης" ορίζεται κάθε άτομο που έχει πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση του δικτυακού τόπου, χωρίς να έχει εγγραφεί ως "Χρήστης".

“Δικτυακός τόπος” ορίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα όπου οι Χρήστες υποβάλλουν την αίτηση τους για τον διαγωνισμό.

«Φορέας Διοργάνωσης» ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που διέπει τον Διαγωνισμό, η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως Αρμόδια υπηρεσία διοργάνωσης του διαγωνισμού, συνεπικουρούμενη για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο αναλαμβάνει την ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων.

3. Ο δικτυακός τόπος- εργασίες συντήρησης

Η συντήρηση που ενδέχεται να πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο, κατά διαστήματα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα τους. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση για τους Επισκέπτες και τους Χρήστες του δικτυακού τόπου και αν η εργασία κριθεί σημαντική, θα δοθεί επαρκής και έγκαιρη ειδοποίηση σε όλους.

4. Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον διαγωνισμό

Οι Επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.digitalawards.gov.gr έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να περιηγούνται στις σελίδες του θεσμού των Βραβείων χωρίς να απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στoν αντίστοιχοo δικτυακό τόπο.

Με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και τη συγκατάθεση σας στους παρόντες Όρους Συμμετοχής καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση στον διαγωνισμό. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και η χρήση του δικτυακού τόπου από νομικά πρόσωπα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φυσικό πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο, το οποίο επίσης πρέπει να κατονομάζεται συγκεκριμένα. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.

Εάν ένας Χρήστης υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εξ ονόματος και για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου, ο συγκεκριμένος Χρήστης πρέπει να είναι επαρκώς και νομίμως εξουσιοδοτημένος, ώστε να δύναται να δεσμεύεται και να δεσμεύει νομικά όσους εκπροσωπεί ως προς τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Εάν ο Χρήστης δεν φέρει τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις, οφείλει να μην αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να μην υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στο θεσμό των βραβείων.

Ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα απαιτούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Παρόλα αυτά, ο Φορέας Διοργάνωσης δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα κάποιος να παραχωρήσει εσφαλμένα στοιχεία ή/και δεδομένα. Σε περίπτωση ακούσιας καταχώρησης εσφαλμένων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, ο Χρήστης δύναται να διορθώσει την αίτησή του μόνο εφόσον δεν την έχει υποβάλλει οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής υποβολής και εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δύνανται να συμπληρώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: digital.awards@mindigital.gr, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική αίτηση από τον Φορέα Διοργάνωσης.

Οι χρήστες εγγράφονται στον δικτυακό τόπο με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη κατέχουν. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΤ για κάθε παραβίαση ασφάλειας ή για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους.

Αφού συμπληρώσει και υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, ο/η υποβάλλων/ουσα λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στο πρώτο βήμα «Γενικά Στοιχεία» της ηλεκτρονικής αίτησης, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Μετά την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποθηκεύονται τα δεδομένα που παρέχετε κατά την αίτησή σας, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Τα δεδομένα της οριστικά υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και των συνημμένων των οριστικώς υποβληθέντων προτάσεων διατηρούνται ως έχουν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και μετά το πέρας αυτής της περιόδου διαγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί (πρόχειρες) διαγράφονται από την πλατφόρμα, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Ο Φορέας Διοργάνωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει, επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά μέσω του δικτυακού τόπου www.digitalawards.gov.gr καθώς και να συλλέξει επιπρόσθετα στοιχεία για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και της καταβολής των χρηματικών επάθλων, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Οι λογαριασμοί είναι προσωπικοί και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή/και να εκχωρηθούν.

5. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικής αίτησης

Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και τους Όρους Συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του N. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

Ειδικότερα, με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και ακριβή, γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα δεδομένα / πληροφορίες που υποβάλλουν είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και ενημερωμένα.

β) η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται νομίμως και έχει λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις από τα μέλη της ομάδας συνεργασίας, τυχόν άλλες απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες,

γ) δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι Χρήστες, δε, φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης τυχόν δικαιωμάτων που σχετίζονται με την υποβαλλόμενη πρόταση,

δ) σε περίπτωση βράβευσης, ο Χρήστης αποδέχεται την προβολή της πρότασης από τον Φορέα Διοργάνωσης με όποιο τρόπο και μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και της προώθησής του και για το κρινόμενο αντιστοίχως χρονικό διάστημα.

ε) εξουσιοδοτεί τον Φορέα Διοργάνωσης να επεξεργασθεί τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

στ) δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο ή /και την ομάδα, ανήκει δε αποκλειστικά σε αυτόν ή/και την ομάδα και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της, καθώς επίσης και ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως αναφέρεται στο υπό γ ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Διοργάνωσης δύναται να ζητήσει σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το εμπρόθεσμο και την ορθότητα των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από αυτές.

Ειδικότερα, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο Φορέας Διοργάνωσης, ουδεμία ευθύνη φέρει επί των ανακριβώς δηλωθέντων στοιχείων, διατηρώντας το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιοδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

6. Συνέπειες παραβιάσεων του νόμου ή των παρόντων Όρων Συμμετοχής

Όλοι οι Επισκέπτες και οι Χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Όρους Συμμετοχής, τις Πολιτικές και τους κανόνες που εφαρμόζει ο Φορέας Διοργάνωσης για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος δύναται να λειτουργήσει ομαλά μόνο εάν όλοι οι Επισκέπτες και οι Χρήστες συμμορφώνονται με τους ανωτέρω όρους. Επιπλέον, οι Επισκέπτες και οι Χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο μόνο όπως ορίζει ο νόμος.

Ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα - κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια- να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα απέναντι σε Επισκέπτες ή/και Χρήστες, όταν προκύπτει αβίαστα ότι ο εν λόγω Επισκέπτης ή/και ο Χρήστης παραβιάζει μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού οποιαδήποτε διάταξη νόμου, ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή/και τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: γραπτή προειδοποίηση, αναστολή/ περιορισμό/ απαγόρευση/ αποκλεισμό της πρόσβασης, περιορισμό της ορατότητας ή/και την κατάργηση περιεχομένου ή ακόμη και άμεσο τερματισμό ισχύος του λογαριασμού του συγκεκριμένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή/και τεχνικών μέτρων για την επίτευξη οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα μέτρα. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, θα λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές απαιτήσεις του δικτυακού τόπου, το έννομο συμφέρον οποιουδήποτε εγείρει αξίωση, καθώς και τα συμφέροντα του Χρήστη (π.χ. σοβαρότητα της παραβίασης, επικινδυνότητα, ρίσκα).

Η χρήση του δικτυακού τόπου δεν μεταβιβάζει σε κανένα Επισκέπτη ή / και Χρήστη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο δικτυακό τόπο ή στο περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Οι Επισκέπτες και οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο, με τρόπο που να αποσπά την προσοχή, να εμποδίζει ή/ και να παρεμποδίζει τη χρήση του δικτυακού τόπου από άλλους Επισκέπτες / Χρήστες.

7. Αποζημίωση

Οι Χρήστες οφείλουν να αποζημιώσουν τον Φορέα Διοργάνωσης για κάθε πρόστιμο/ποινές που επιβάλλονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή μετά από αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) οποιουδήποτε τρίτου, οι οποίες προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα είτε από παραβίαση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, είτε ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης, αδικοπραξίας ή παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων του εν λόγω Χρήστη. Οφείλεται επιπρόσθετα αποζημίωση για εύλογα έξοδα νομικής υπεράσπισης (ιδίως δικηγορικά έξοδα) τα οποία ο Φορέας Διοργάνωσης αποδεδειγμένα κατέβαλε εξαιτίας αμέλειας ή/και παράβασης κάποιου Χρήστη.

8. Τερματισμός

Η ιδιότητα του Χρήστη του δικτυακού τόπου διατηρείται για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να τερματιστεί μονομερώς από τον Χρήστη ή/και από τον Φορέα Διοργάνωσης όποτε καταστεί αναγκαίο και κατά τη διακριτική του ευχέρεια , μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση επτά (7) ημερών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ή από τη διεύθυνση: digital.awards@mindigital.gr.

Το δικαίωμα αιτιολογημένης παύσης της ιδιότητας του Χρήστη, με άμεση ισχύ, παραμένει ανεπηρέαστο. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, συνιστά, χωρίς περιορισμό, αιτιολογημένη παύση της ιδιότητας του Χρήστη από πλευράς του Φορέα Διοργάνωσης.

9. Δικαιώματα Χρήσης

Με την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων και την αποδοχή της τήρησης των παρόντων Όρων Συμμετοχής (κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης), οι Χρήστες παραχωρούν στον Φορέα Διοργάνωσης όλα τα δικαιώματα και τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση, φιλοξενία, αποθήκευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, επικοινωνία, δημοσίευση, προβολή και διανομή του περιεχομένου και των δεδομένων που υποβάλλονται/αναρτώνται ή/και αποστέλλονται από τους Χρήστες στον Φορέα Διοργάνωσης μέσω του δικτυακού τόπου, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή χρήση του δικτυακού τόπου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ο Φορέας Διοργάνωσης χρησιμοποιεί και αποθηκεύει περιεχόμενο μπορεί να αναζητηθούν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν, να προβάλλουν δημόσια, να καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό, να τροποποιούν ή/και να προσαρμόζουν τα αποκλειστικά δικαιώματα κυριότητας του Φορέα Διοργάνωσης. Μπορούν, ωστόσο, να μοιράζονται περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

10. Ευθύνη

Ο Φορέας Διοργάνωσης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, χωρίς ωστόσο να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής και χωρίς προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα. Ο Φορέας Διοργάνωσης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου είναι σαφές, ακριβές και πλήρες και, στο μέτρο του δυνατού, ενημερωμένο. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Επισκέπτη και τον Χρήστη του δικτυακού τόπου για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης λόγω έλλειψης σαφήνειας, ακρίβειας και πληρότητας ή / και των παρεχόμενων πληροφοριών που δεν είναι ενημερωμένες.

Ο Φορέας Διοργάνωσης και οι αντίστοιχοι διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή/και εκπρόσωποι του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιεσδήποτε αξιώσεις νομικής φύσης, για άμεσες ή έμμεσες ζημίες ή δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία ή/ και την πρόσβαση, χρήση ή πλοήγηση στο δικτυακό τόπο, ή από τη λήψη υλικού, κειμένων και άλλων δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς, σφάλματα, ανθρώπινο λάθος, οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα ή υλικό, λογισμικό, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση μετάδοσης που μπορεί να οφείλεται σε υπολογιστή ή στη σύνδεση στο διαδίκτυο, απέναντι σε κανέναν Επισκέπτη ή/και Χρήστη ή σε τρίτο μέρος.

Ο Φορέας Διοργάνωσης καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Φορέας Διοργάνωσης μπορεί να τροποποιήσει ή / και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία ολόκληρου του δικτυακού τόπου ή μέρους του, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες ή/και οι Επισκέπτες της, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα ενδέχεται να επηρεάζεται από παράγοντες που αφορούν στον Χρήστη όπως ο εξοπλισμός, τα άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ο μεγάλος αριθμός Χρηστών που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το δικτυακό τόπο ή άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, ο Φορέας Διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου ή από την αποτυχία των Χρηστών να έχουν πρόσβαση σε αυτόν, από τη διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του δικτυακού τόπου ή μέρους αυτού, από καθυστερήσεις, από μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης του περιεχομένου του ή/και απώλεια του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ή ύπαρξη σφαλμάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία ολόκληρου του δικτυακού τόπου ή μέρους αυτού, για συντήρηση ή αναβάθμιση ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

11. Ευθύνη για περιεχόμενο και συνδέσμους του δικτυακού τόπου

Επισκέπτες και Χρήστες αποδέχονται το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου "όπως είναι". Παρά τις γενικές απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ο Φορέας Διοργάνωσης δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο ή/και τις πληροφορίες που υποβάλλονται, φιλοξενούνται, μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο δικτυακό τόπο ή να αναζητά πιθανό παράνομο, ανακριβές, προσβλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να οδηγήσει σε "συνδέσμους", υπερσυνδέσμους (hyperlinks) ή διαφημιστικά banners ή/και σε άλλους δικτυακούς τόπους των οποίων οι πάροχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ο Φορέας Διοργάνωσης δεν ευθύνεται για δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Οι Χρήστες είναι συνεπώς υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εκάστοτε δικτυακών τόπων και να επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους τους για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη χρήση τους.

12. Τροποποίηση των Όρων Συμμετοχής

Ο Φορέας Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής οποτεδήποτε και να μεταβάλει τη χρήση του δικτυακού τόπου, ώστε να υπόκειται σε νέους ή/και πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Οποιοδήποτε Επισκέπτης ή/ και Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους, τροποποιημένους Όρους Συμμετοχής, ενθαρρύνεται να διακόψει τη χρήση του δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση χρήσης του δικτυακού τόπου, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ημερομηνία που ενημερώθηκαν αρχικά για την τροποποίηση των Όρων Συμμετοχής, συνιστά ανεπιφύλακτη (σιωπηρή) αποδοχή τους.

Οι ενημερωμένοι Όροι Συμμετοχής είναι διαρκώς διαθέσιμοι εδώ. Οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις που έγιναν για νόμιμες αιτίες ή για την αντιμετώπιση απαιτήσεων εκ του νόμου ενδέχεται να έχουν άμεση ισχύ.

13. Ειδοποιήσεις

Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς τους Επισκέπτες και τους Χρήστες, που αφορούν στους παρόντες Όρους Συμμετοχής θα πραγματοποιούνται με banner στον δικτυακό τόπο.

14. Λοιποί όροι – Μερική ακυρότητα – Παραίτηση από δικαιώματα – Εφαρμοστέο δίκαιο

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Συμμετοχής είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εκτελεστή ή μη δεσμευτική, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες παραμένουν δεσμευμένοι από όλες τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εν λόγω άκυρη διάταξη θα εκτελεστεί στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και οι Χρήστες ή/και οι Επισκέπτες θα συμφωνήσουν τουλάχιστον για την αποδοχή παρόμοιας πρόβλεψης με την άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή μη δεσμευτική διάταξη, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Η όποια αποτυχία ή/και καθυστέρηση του Φορέα Διοργάνωσης για την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους Συμμετοχής ισχύουν και ασκούνται σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα/και ένδικα μέσα προβλέπονται από το νόμο.

Με την επιφύλαξη των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή σε σχέση με αυτούς, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Επιπλέον, τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

Η παρούσα ελληνική εκδοχή των Όρων Συμμετοχής μπορεί να έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Οι Επισκέπτες ή/και οι Χρήστες δεν μπορούν να αντλούν δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου ή/και της ερμηνείας των παρόντων Όρων ή/και ασυμφωνίας της μεταφρασμένης έκδοσης, η ελληνική εκδοχή υπερισχύει των άλλων.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι προσβάσιμο παγκοσμίως.

15. Επικοινωνία- Προστασία προσωπικών δεδομένων – Ενημερώσεις

Κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, ο Φορέας Διοργάνωσης αποκτά προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με τον Φορέα Διοργάνωσης, ο οποίος δεσμεύεται να μην αποκαλύψει, πουλήσει, μισθώσει ή διανείμει πληροφορίες ενός Χρήστη σε τρίτους. Επιπλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για σκοπούς προώθησης με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, εκτός εάν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του συγκεκριμένου Χρήστη για να το πράξει. Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς ο Φορέας Διοργάνωσης χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται οικειοθελώς στο δικτυακό τόπο.

Η συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, διατήρηση και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Εάν ως Χρήστης δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: digital.awards@mindigital.gr.